Umowa o pracę jest umową dwustronną, zawieraną pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Podpisanie takiej umowy jest obowiązkowe i wiąże się ono zarówno z przywilejami jak i obowiązkami dla obu stron. Na rynku pracy istnieją obecnie dwa rodzaje umów: jedne zawierane są na podstawie kodeksu pracy, inne zaś na podstawie kodeksu cywilnego.

Umowy zawierane na podstawie kodeksu pracy:

Umowa na okres próbny, to pierwsza umowa zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zazwyczaj podpisywana jest na trzy miesiące i zgodnie z kodeksem pracy, nie może trwać dłużej. Zawiera się ją tylko raz, chyba, że po trzech miesiącach pracownikowi zostanie zaproponowane inne stanowisko. Wówczas pracodawca ma prawo ponownie zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny, a pracownik nie może odmówić jej podpisania. Umowa na okres próbny, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie określić, czy zatrudniona osoba spełnia wymagania pracodawcy. Jeśli tak, kolejna umowa zawierana jest na czas określony, bądź nieokreślony.

Umowa na czas określony zawierana jest na okres nie dłuższy niż 33 miesiące, natomiast może być wznawiana jeszcze dwukrotnie. W sumie ten sam pracownik nie może otrzymać więcej niż 3 umów na czas określony. Pracując w ramach umowy na czas określony, pracownik ma prawo do wynagrodzenia, zwolnienia chorobowego oraz do urlopu. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (w przypadku pracy krótszej niż 3 miesiące), 1 miesiąc (w przypadku pracy dłuższej niż 6 miesięcy) oraz 3 miesiące (zatrudniony przepracował co najmniej 3 lata).

Umowa na czas nieokreślony stanowi najbardziej stabilną formę zatrudnienia i jest zawierana bezterminowo. Okres wypowiedzenia jest identyczny do okresu wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony. Zatrudniony może w tym czasie korzystać z przysługującego mu urlopu, zwolnienia chorobowego a także otrzymuje wynagrodzenie.

Umowa na zastępstwo zawierana jest w przypadku, kiedy stały pracownik przebywa na dłuższym zwolnieniu chorobowym, urlopie wychowawczym itp. Choć umowa taka zapewnia ubezpieczenie społeczne, bezpłatną opiekę medyczną oraz zwolnienie chorobowe, to nie chroni kobiet w ciąży. W przypadku tej umowy nie ma ograniczeń czasowych i można ją zawierać dowolną ilość razy.

Umowy zawierane na podstawie kodeksu cywilnego:

Umowa zlecenie zawierana jest zarówno z osobą fizyczna, jak i prawną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Jej przedmiotem jest wykonanie określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy odpłatnie lub nieodpłatnie. Nie ma ona ograniczeń czasowych. Pracodawca musi odprowadzić składkę zdrowotną, jeśli pracownik nie odprowadza jej z innego tytułu.

Umowa o dzieło zawiera w sobie rodzaj dzieła, termin wykonania oraz sposób i wysokość zapłaty. Nie są opłacane składki na ubezpieczenie i czas przepracowany nie wlicza się do stażu pracy.

Umowa agencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony pomiędzy pracodawcą a agentem prowadzącym działalność gospodarczą. choć agentowi przysługuje ochrona wynagrodzenia i świadczenie usług między stronami, kwestia urlopu nie jest przedmiotem umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here